Όλες οι αγορές πραγματοποιούνται απευθείας από τις πλατφόρμες Google Play Store, App Store ή Facebook Store που χρησιμοποιείτε.

Επειδή δεν έχουμε πρόσβαση στα στοιχεία πληρωμής σας, οι αγορές δεν πραγματοποιούνται απευθείας μέσω του LOTB.